Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 16, 2019 in Prawo |

Łączne opodatkowanie małżonków

Łączne opodatkowanie małżonków

W zeznaniu podatkowym małżonkowie mogą wystąpić o łączne opodatkowanie dochodów wnioskiem o łączne opodatkowanie osiągniętych dochodów. Aby mogli oni skorzystać z takiego rozwiązania muszą spełniać warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o wspólne opodatkowanie mogą wystąpić małżonkowie, którzy:
– w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
– pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
– między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
– jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie miały zastosowania między innymi przepisy: dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej, działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym a także regulujące opodatkowanie niektórych przychodów w formie karty podatkowej
Wybór sposobu opodatkowania pit 37 podatnicy dokonują poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w składanym formularzu.
Wniosek o dokonanie wspólnego opodatkowanie dochodów może być wyrażony przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich wszelkich dochodów. Musi on zostać złożony do 30 kwietnia roku następnego. Tego rodzaju oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.